BADELLA BANYO GEREÇLERİ LİMİTED ŞİRKETİ  MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz ürün veya hizmet alan kişiler ile potansiyel ürün veya hizmet alıcıları için hazırlanmıştır.

Badella Banyo Gereçleri Limited Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

I- Veri Sorumlusu

Şirket, www.badella.com.tr web sitesi ile İstasyon Mahallesi 1495 Sokak No:14 Gebze/Kocaeli TÜRKİYE adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem, iletişim, işlem güvenliği, kimlik, mesleki deneyim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda veri kategorisi olarak belirtilen kişisel verileriniz;

§  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

§  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

§  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

§  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

§  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

§  İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

§  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

§  Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

§  Reklam / Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Talep / Şikayetlerin Takibi

§  Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

§  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

§  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçları dâhilinde işlenecektir.

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile tedarikçi ana bayi ile; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla avukatlık, muhasebe bürosu ve gümrük müşavirlik firmasından oluşan tedarikçilerimiz ile; online satışlarda ürün teslimini gerçekleştirmek amacıyla anlaşmalı tedarikçi kargo firması ile; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılacaktır.

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon görüşmesi, yüzyüze iletişime geçilmesi, fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; online satış platformları, ortak alanlarda bulunan kamera kayıt sistemi ve email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“ İstasyon Mahallesi 1495 Sokak No:14 Gebze/Kocaeli TÜRKİYE” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “kvkk@badella.com.tr” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.