BADELLA BANYO GEREÇLERİ LTD. ŞTİ TEMEL İŞGÜCÜ  GEREKSİNİMLERİ POLİTİKASI

 Çocuk ve Genç İşçi:

Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti , temel işgücü gereksinimlerinin uygulanmasında, kuruluş gereksinimlerin hedeflerini yerine getirirken aynı zamanda ulusal hukuk tarafından tesis edilen hak ve yükümlülüklere gereken önemi verir.

Çocuk ve genç işçi çalıştırmaz.

Çocuk ve genç işçi çalıştırma ihtiyacı olursa, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem yapılır.

Geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz, tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı,  İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma:

Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti., her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmayı ortadan kaldırmaktadır. İstihdam ilişkileri, ceza tehdidi olmaksızın gönüllü ve karşılıklı rızaya dayalıdır. Zorla veya mecburi bir uygulama yapılmaz.

Zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi  veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekilleri yasaklar.

Ayrımcılık:

Badella A.Ş., tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve    fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. İşyerimiz; ırk, cinsiyet, renk, milliyet, ya da sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı yerler olarak muhafaza etmeye kararlıdır. İşyeri için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi vasıflar temel alınarak yapılır.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık

Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti., örgütlenme özgürlüğüne ve etkin toplu pazarlık hakkına saygı duyar.

– İşçiler kendi seçtikleri işçi örgütlerini kurabilir veya bunlara katılabilir.

– İşçiler örgütlerinin tüzüklerini ve kurallarını oluşturma konusunda tam özgürlüğe saygı duyar.

– İşçilerin bir işçi örgüt kurma, bunlara katılma veya yardım etme ile ilgili yasal faaliyetlerde bulunma veya aynısını yapmaktan kaçınma haklarına saygı duyar ve bu hakları kullandıkları için işçilere ayrımcılık yapmaz ve onları cezalandırmaz.

– Yasal olarak kurulmuş bir işçi örgütleriyle ve/veya usulüne uygun olarak seçilmiş temsilcilerle iyi niyetle ve bir toplu iş sözleşmesine varmak için en iyi çabayı göstererek müzakere eder.

Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

 Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti, çalışanlarına; sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunularak bu çabalar desteklenir.

Sağlık ve Güvenlik

Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanların kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar.Şirket, şiddetin, tacizin, tehdidin ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterir.

Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık 

Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda  çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda; İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişte ve/veya gerekli durumlarda orijinal evraklar kendisinden alınamaz. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. Şirket tarafından yabancı işçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

İnsan Kaçakçılığı

Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti kaçak işçi çalıştıramaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

Dinlenme Günleri ve Tatiller 

Çalışanlar yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar. Haftada altı gün çalışan personele bir gün hafta tatili verilir.  

İşe Alma ve İstihdam

Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve  belirli kurallar çerçevesinde (yabancı uyruklu işçi, eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif         edilen koşulları  içeren “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği“  hazırlanır. Göreve başlamayı kabul    eden personele “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği” imzalatılır.

İşçi Disiplini

Badella Banyo Gereçleri Ltd. Şti tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen  disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz.